چشم بند (مخصوص فتوتراپی) نوزاد (H-124)

ویژگی های دستگاه

  • قابل استفاده در زمان فتوتراپی نوزاد
  • امکان کاهش عوارض مربوط به کاهش بیلیروبین و جلوگیری از آسیب رسانی به قرنیه
  • متناسب با اندازه سر نوزاد در سایز استاندارد